"i do"

the beautiful blushing bride!

naughty girl kirra.

Wailele o Manoa.